انواع خدمات تفریحات آبی شرکت الما گروپ

  • اولین و تنها دارنده تفریحات آبی و ورزش های آبی در منطقه کارادنیز
  • اولین و تنها برگزار کننده کشتی تفریحی در کارادنیز
  • تنها برگزار کننده تور کشتی تفریجی در سه سال اخیر